REGULAMIN 

Niniejszy Regulamin dotyczy zasad korzystania przez Użytkowników z paneli  instruktarzowych ćwiczeń Jogi i innych usług oferowanych przez Katarzynę Kamińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Kamińska, ul. Aleja Wyścigowa nr 8 lok. 15, 02-681 Warszawa, określaną dalej jako CABIN JOGA.

Osoba korzystająca z usług CABIN JOGA określana będzie dalej jako „Uczestnik”.

 

 1. CABIN JOGA prowadzi usługi poprzez sprzedaż prawa do czasowego korzystania z zajęć yogi online w formie filmów instruktarzowych, zwanych dalej „panelami”.

 2. Uprawnionym uczestnikiem do korzystania z panelu jest osoba która ukończyła 18 lat.

 3. Realizacja sprzedaży paneli wymaga rejestracji danych Uczestnika a Uczestnik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Rejestrując się Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez CABIN JOGA swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług. Dane osobowe Uczestnika wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofercie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych przez CABIN JOGA danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 4. Uczestnik korzysta z usług CABIN JOGA poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej CABIN JOGA i podane swoich danych osobowych oraz wykupienie dostępu do panelu za zapłatą i ze wskazaniem okresu miesięcznego/ półrocznego korzystania z panelu.

Płatność za uzyskanie dostępu do panelu może nastąpić:

 1. za pomocą przelewu bankowego na wskazane przez CABIN JOGA rachunek   bankowy a prawo do korzystania z sesji następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku CABIN JOGA.

 2. poprzez przelew PayPal

 3. poprzez zapłatę kartą kredytową.

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i stosowania, że nie jest uprawniony do korzystania z panelu po wygaśnięciu dostępu miesięcznego lub półrocznego do panelu, nie jest uprawniony od jego rozpowszechniania oraz udzielania dostępu jakimkolwiek innym osobom trzecim  na jakichkolwiek warunkach. Wszelkie prawa do panelu oraz do zawartych w nim ćwiczeń stanowią przedmiot ochrony prawa na rzecz Katarzyny Kamińskiej w tym także nazwą i logo i jej przysługują wszelkie prawa autorskie do przedstawionych ćwiczeń oraz paneli. Uczestnik poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przyjmuje odpowiedzialność za stosowanie się do tych zasad.

 2. Każdy Uczestnik jest odpowiedzialny za skonsultowanie z lekarzem swoich problemów zdrowotnych, pod kątem możliwości praktykowania jogi, oraz podejmują ćwiczenia na własną  odpowiedzialność. Każdy Uczestnik powinien uważać, aby nie nadwyrężyć ciała podczas ćwiczeń. Zaleca się szczególną ostrożność kobietom podczas ćwiczeń w czasie ciąży, szczególnie co do wykonywania pozycji trudnych oraz ćwiczeń podczas, których uciskany jest brzuch.

 3. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez CABIN JOGA tj. z powodu np. braku możliwości odtworzenia ćwiczeń lub innych wad technicznych można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kasiakaminskayoga@gmail.com.

 4. Reklamacja powinna zawierać:

 1. opis powodu reklamacji, w tym opis na czym polega wada,  

 2. dane do kontaktu składającego reklamację – imię, nazwisko, adres,

 3. oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji.

 1. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji a CABIN JOGA udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego adres, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. CABIN JOGA jest uprawnione do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania gdy zostanie złożona po terminie 14 dni od dnia wystąpienia jej przyczyn, jak również wówczas, gdy składający reklamację nie pozostawił swoich danych kontaktowych i osobowych.

 2. CABIN JOGA zastrzega, że reklamacja nie może dotyczyć przedstawionych w panelu ćwiczeń lub innych oczekiwań Użytkownika co do ćwiczeń.

KY

© 2019 Proudly created by Kasia Kamińska

 • Ikona szara Facebook
 • Szary Instagram Ikona